ADMINISTRACJA

RTBS Sp. z o.o. w Lubinie - Zarządzanie nieruchomościami

ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego administruje aktualnie przeszło 100 Wspólnotami Mieszkaniowymi, co czyni nas liderem na lokalnym rynku zarządzania nieruchomościami.

Przykładowy zakres usług świadczonych przez naszą firmę związanych z administrowaniem nieruchomościami:

 • prowadzenie ewidencji właścicieli lokali i ich aktualizowanie,

 • prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,

 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości oraz urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,

 • zapewnienie utrzymania w należytym porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, terenu nieruchomości, chodnika przed nieruchomością,

 • zapewnienie świadczenia usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej,

 • zapewnienie i nadzór nad wykonywaniem bieżącej konserwacji i napraw nieruchomości wspólnej, a w szczególności dokonywanie naprawa budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokalu, domofonu, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej, zapewnienie pogotowania technicznego,

 • zapewnienie usunięcia awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej na warunkach określonych w umowie,

 • ubezpieczenie budynków położonych na nieruchomości wspólnej,

 • płacenie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, jeśli nie są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,

 • zawieranie umów na dostawy, roboty, bądź usługi związane z wykonywaniem czynności zarządzania, kontrola prawidłowości wykonania tych umów oraz ich rozwiązywanie w przypadkach gospodarczo uzasadnionych,

 • prowadzenie ewidencji księgowej i pozaksięgowej,

 • przygotowanie projektu planu gospodarczego w formie planu rzeczowo-finansowego oraz korekt tego planu, w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej,

 • przygotowanie rozliczeń planu gospodarczego, w tym rozliczeń funduszu remontowego,

 • przygotowanie i obsługa zebrania rocznego wspólnoty mieszkaniowej, sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego dla wspólnoty mieszkaniowej przed terminem zebrania sprawozdawczego, w tym rozliczanie zaliczek z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną wg stanu na 31 grudnia każdego roku,

 • pobieranie należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości,

 • przygotowywanie pozwów sądowych w przypadku zaległości w opłatach,

 • wydawanie zaświadczeń właścicielom lokali celem uzyskania dodatków,

 • świadczenie dodatkowych usług w zależności od potrzeb Wspólnot Mieszkaniowych,

 • druk książeczek opłat.

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie zarządzania nieruchomościami.

W przypadku zainteresowania Państwa naszą ofertą, służymy dodatkowymi informacjami, a na ewentualne pytania odpowiemy osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty. Serdecznie zapraszamy.